LP/2016/285 Návrh na uzavretie Dohody o posilnenom partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kazašskou republikou na strane druhej

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt medzinárodného práva
Legislatívna oblasť: Právo EÚ
Medzinárodné právo
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 510.220/2016 – OPEU
Podnet: vlastná iniciatíva
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Materiál sa v súlade s aktuálnym znením čl. 10 Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády Slovenskej republiky (schválená uznesením vlády Slovenskej republiky č. 512 z 13. júna 2001) predkladá na medzirezortné pripomienkové konanie v lehote 10 pracovných dní.
Posledná zmena: 16.06.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/285
Dátum začiatku MPK: 13.05.2016
Dátum konca MPK: 26.05.2016

Štádia procesu

Príprava materiálu
Začiatok štádia: 25.04.2016
Ukončenie štádia: 13.05.2016
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 13.05.2016
Ukončenie štádia: 26.05.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 27.05.2016
Ukončenie štádia: 14.06.2016
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 14.06.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)