LP/2016/277 Zákon o dôveryhodných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Verejnosť (Verejnosť)
Autor: Illek, Ľubor
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 04.05.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Pripomienka za Slovensko.Digital.

Pripomienka: Na koniec znenia ods.2 doplniť vetu: „To sa nevzťahuje na povinnosť umožniť prijímanie elektronických dokumentov prostredníctvom modulu centrálnej elektronickej podateľne.“

Odôvodnenie: 
Súhlasíme s myšlienkou centrálneho a jednotného zabezpečenia opakujúcich sa úkonov pri výkone verejnej moci elektronicky. Ak jediným dôvodom na prevádzkovanie množstva inak nepotrebných softvérových komponentov má byť “povinnosť prevádzkovať v zmysle podmienok projektov”, tak vzhľadom na efektívne vynakladanie prostriedkov odporúčame hľadať možnosti ako ďalšie roky nevynakladať prostriedky na prevádzku a údržbu týchto komponentov.

Elektronické podanie považujeme za jeden zo základných stavebných blokov eGovernmentu. Navrhovaný stav, kedy do roku 2020 by bolo pre odosielateľa podanie potrebné zisťovať “zo zoznamu, ktorý vedie Národný bezpečnostný úrad a zverejňuje na svojom webovom sídle” aká je adresa konkrétnej podateľne zásadne zvyšuje nároky na zručnosti používateľa a rovnako aj aplikačného vybavenia zabezpečujúceho pre používateľa zasielanie podaní.