LP/2016/277 Zákon o dôveryhodných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Verejnosť (Verejnosť)
Autor: Illek, Ľubor
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 04.05.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Pripomienka za Slovensko.Digital.

Pripomienka: Žiadame vypustiť bod 10.

Odôvodnenie: 
Povinnosť používať elektronické formuláre podľa náležitostí zákona o eGovernmente je všetkým povinným osobám známa najneskôr od októbra 2013. Prechodné obdobie 3 roky považujeme za dostatočné na prispôsobenie sa tejto povinnosti.
Súhlasíme s odôvodnením zosúladenia prechodných období, avšak za kľúčové v tejto veci považujeme prechodné obdobie podľa §60 ods.1 – výkon verejnej moci elektronicky.
Schopnosť správne používať elektronické formuláre je jedným z pilierov efektívnej a automatizovanej elektronickej komunikácie, ďalšie predĺženie prechodného obdobia by znamenalo priznanie zásadného zlyhania informatizácie verejnej správy.