LP/2016/277 Zákon o dôveryhodných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: DEUS (DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 03.05.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Odporúčame formulovať ustanovenie subsidiárne. Primárne by mala vzniknúť povinnosť bezodkladne požiadať o zrušenie mandátneho certifikátu orgánu verejnej moci, ktorý vedie evidenciu; subsidiárne, ak takého orgánu niet,  by mala byť povinnosť mandanta, a až v prípade, že ani toto nie je možné, ako uplatnenie zásady ultima ratio, môže byť povinnosť prenesená na mandatára. Zachovanie navrhovaného znenia by znamenalo, že by úrad mohol pristupovať k sankcionovaniu aj osobu, ktorej bol vydaný mandátny certifikát, ktorého zrušenie už požiadal mandant a to len z dôvodu, že povinnosť je neštruktúrovane ukladaná rovnako voči všetkým účastníkom vzťahov.  Na okraj poznamenávame, že fyzická osoba nemôže mať postavenie orgánu verejnej moci. 

Túto pripomienku považujeme za obyčajnú.