LP/2016/234 Návrh riadnych predbežných stanovísk Úradu vlády Slovenskej republiky k návrhu Rozhodnutia Rady o podpise v mene Európskej únie a predbežnom vykonávaní Dohody medzi Európskou úniou, Islandom, Lichtenštajnským kniežatstvom a Nórskym kráľovstvom o finančnom mechanizme EHP na obdobie rokov 2014 – 2021, Dohody medzi Nórskym kráľovstvom a Európskou úniou o nórskom finančnom mechanizme na obdobie rokov 2014 – 2021, Dodatkového protokolu k Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom a Dodatkového protokolu k Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Islandom a k návrhu Rozhodnutia Rady uzavretí Dohody medzi Európskou úniou, Islandom, Lichtenštajnským kniežatstvom a Nórskym kráľovstvom o finančnom mechanizme EHP na obdobie rokov 2014 – 2021, Dohody medzi Nórskym kráľovstvom a Európskou úniou o nórskom finančnom mechanizme na obdobie rokov 2014 – 2021, Dodatkového protokolu k Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom a Dodatkového protokolu k Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Islandom

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Právo EÚ
Zmluvy, dohody a dohovory
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: ÚVSR/5360-14500/2016/ONG
Podnet: na základe uznesenia vlády SR č. 627 z 23. októbra 2013 k Systému tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stavu koordinácie realizácie politík EÚ
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Federič, Igor, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Rokovanie Rady EÚ, ktorej predmetom má byť rokovanie o zmluvách, ktoré tvoria prílohu č.1 a 2 tohto materiálu sa uskutočnia 18.4.2016
Posledná zmena: 15.07.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/234
Dátum začiatku MPK: 13.04.2016
Dátum konca MPK: 20.04.2016

Štádia procesu

Príprava materiálu
Začiatok štádia: 13.04.2016
Ukončenie štádia: 13.04.2016
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 13.04.2016
Ukončenie štádia: 20.04.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 21.04.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)