LP/2016/1133 Aktualizácia štruktúry personálneho obsadenia Stáleho zastúpenia Slovenskej republiky pri Európskej únii v Bruseli v súlade s potrebami po predsedníctve Slovenskej republiky v Rade Európskej únie

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad)
Pripomienka k: K prílohe č. 1
Dátum vytvorenia: 20.01.2017
Zásadná: Áno
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
V prílohe č. 1 „Návrh personálneho obsadenia SZ Brusel po SK PRES podľa jednotlivých oblastí (diplomatickí zamestnanci), stav k 1. augustu 2017“ v časti „Politika súdržnosti a digitálna agenda (4 diplomati)“ sa slová „Digitálna agenda, informatizácia, kybernetické otázky“ nahrádzajú slovami „Digitálna agenda a informatizácia“.

Odôvodnenie:

Agenda kybernetickej bezpečnosti je na Stálom zastúpení Slovenskej republiky pri Európskej únii v Bruseli zastrešovaná Národným bezpečnostným úradom, ktorý je pre túto oblasť ústredným orgánom štátnej správy, prostredníctvom jeho príslušníka vyslaného na plnenie úloh v tejto oblasti. Vzhľadom na skutočnosť, že predkladaný materiál sa týka iba zamestnancov rezortov vysielaných Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a zároveň aj z dôvodu jednoznačnosti predkladaného materiálu, žiadame slová „kybernetické otázky“ z časti „Politika súdržnosti a digitálna agenda“ vypustiť.