LP/2016/1133 Aktualizácia štruktúry personálneho obsadenia Stáleho zastúpenia Slovenskej republiky pri Európskej únii v Bruseli v súlade s potrebami po predsedníctve Slovenskej republiky v Rade Európskej únie

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Vlastnému materiálu
Dátum vytvorenia: 19.01.2017
Zásadná: Áno
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Navrhujeme, aby priamo v texte vlastného materiálu, konkrétne v časti: „Ukončenie pôsobenia SK PRES zamestnancov na SZ Brusel“,  bol upravený počet diplomatov na SZ SR za MH SR realizujúcich výkon MT PRES tak, aby bol explicitne jasný počet - traja pracovníci za MH SR   (2 pracovníci za energetiku a 1 pracovník za obchod). 

Zdôvodnenie: 
Dôvodom je potreba zosúladiť v materiály počty pracovníkov počas výkonu MT PRES za MH SR s požiadavkou ministra hospodárstva definovanou v liste č. 29217/2016-3120-53130 z 28. septembra 2016, v ktorej bola požiadavka na 3 pracovníkov za MH SR (2 pracovníci za energetiku a 1 pracovník za obchod).
Záväzok Slovenska poskytnúť vhodný a kvalifikovaný personál na zabezpečenie MT PRES je zakotvený aj v podpísanej dohode medzi príslušnými ministerstvami MT a SK. Financovanie výkonu MT PRES ministerstvom hospodárstva bolo potvrdené zo strany MZV a EZ SR v  liste  GR Sekretariátu predsedníctva SR v Rade EÚ zo dňa 2. 2. 2016, č. 250.086/2016-OHOK.