LP/2016/1133 Aktualizácia štruktúry personálneho obsadenia Stáleho zastúpenia Slovenskej republiky pri Európskej únii v Bruseli v súlade s potrebami po predsedníctve Slovenskej republiky v Rade Európskej únie

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Vlastnému materiálu a prílohe č.1
Dátum vytvorenia: 19.01.2017
Zásadná: Áno
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Navrhujeme, aby priamo v texte vlastného materiálu bola zmienka, že: ...„navýšenie  systematizovaných miest bude realizované k 1.4.2017“...

Zdôvodnenie: 
Z obsahu materiálu nie je úplne jednoznačné, ku ktorému dňu sa bude realizovať navýšenie počtu diplomatických zamestnancov na SZ SR za MH SR pre energetickú politiku, nakoľko na jednej strane tabuľka v prílohe č. 1 odzrkadľuje stav až k 1.8.2017 a na druhej strane v uznesení v bode C.1. sa ukladá zabezpečiť realizáciu do 1.4.2017.