LP/2016/1133 Aktualizácia štruktúry personálneho obsadenia Stáleho zastúpenia Slovenskej republiky pri Európskej únii v Bruseli v súlade s potrebami po predsedníctve Slovenskej republiky v Rade Európskej únie

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Pripomienka k: Celý materiál
Dátum vytvorenia: 19.01.2017
Zásadná: Áno
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Žiadame o navýšenie o 1 systemizované miesto (1 diplomatický pracovník pre oblasť digitálnej agendy) na SZ EÚ Brusel.
Odôvodnenie:
Aktuálne personálne zastúpenie ÚPPVII SR na SZ EÚ Brusel nezodpovedá posilnenej a rozšírenej pôsobnosti Úradu, žiadame preto navýšenie o 1 miesto na SZ EÚ Brusel. Požiadavka vyplýva z posilnených kompetencií a úloh novovytvoreného Úradu (vznik 1.6.2016) a z dôvodu potreby zabezpečenia odborného, administratívneho a personálneho výkonu kompetencií, za ktorých koordináciu a riadenie zodpovedá podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu. Medzi hlavné úlohy ÚPPVII SR, ktorých agenda je pokrývaná na SZ EÚ patrí oblasť digitálnej agendy/jednotného digitálneho trhu a informatizácie, ktorej gestorstvo prešlo na ÚPPVII z MF SR. Multihorizontálna téma digitálny jednotný trh, ktorú Európska komisia v roku 2015 uviedla ako novú axiómu hospodárskeho rozvoja a tvorby pracovných miest do roku 2020, bude predstavovať zvýšenú záťaž pre súčasné diplomatické zastúpenie na SZ EÚ Brusel z dôvodu jej prierezovosti na všetky hospodárske a sociálne smery. Uvedená téma zahŕňa vyše 16 legislatívnych a nelegislatívnych iniciatív, ktoré budú rezonovať v nasledujúcich rokoch. SZ EÚ zároveň aktívne pôsobí v oblasti kybernetických záležitostí, ktoré zahŕňajú témy bezpečnosti, obrany, boja proti kriminalite a medzinárodnej diplomacie (počas SK PRES bola založená nová pracovná skupina Horizontálna pracovná skupina pre kybernetické záležitosti).