LP/2016/1133 Aktualizácia štruktúry personálneho obsadenia Stáleho zastúpenia Slovenskej republiky pri Európskej únii v Bruseli v súlade s potrebami po predsedníctve Slovenskej republiky v Rade Európskej únie

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Pripomienka k: Vlastný materiál
Dátum vytvorenia: 19.01.2017
Zásadná: Áno
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Žiadame doplniť do vlastného materiálu v časti „Aktualizácia personálneho obsadenia SZ Brusel po predsedníctve SR v Rade Európskej únie“ za slová „Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR - 1 systemizované miesto (1 diplomatický pracovník pre oblasť dopravy),“ nasledujúce slová: „Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu – 1 systemizované miesto (1 diplomatický pracovník pre oblasť politiky súdržnosti pre prípravu programového obdobia po roku 2020).“.
Odôvodnenie:
V rámci navrhovaného navýšenia personálneho obsadenia na Stálom zastúpení SR pri EÚ (SZ SR) žiadame, aby za novovzniknutý Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPPVII) bolo vytvorené 1 systemizované miesto za oblasť politiky súdržnosti, a to z dôvodu podpory prípravy programového obdobia po roku 2020. 
Politika súdržnosti je hlavnou investičnou politikou EÚ a predstavuje významný podiel na výdavkoch z rozpočtu EÚ (1/3 rozpočtu EÚ). Finančné prostriedky v rámci politiky súdržnosti v podmienkach SR výrazne prispievajú k zvyšovaniu hospodárskeho rastu a zamestnanosti, pričom predstavujú cca 80 % rozvojových investícií na Slovensku. Je preto nevyhnutné, aby SR venovala značné úsilie na zabezpečenie možnosti využívania finančných prostriedkov z fondov EÚ aj po roku 2020. Vzhľadom na uvedené a zároveň aj z dôvodu dlhodobo poddimenzovaného stavu diplomatov SZ SR pre oblasť politiky súdržnosti, považujeme za nevyhnutné, aby v rámci SZ SR bolo vytvorené 1 miesto pre diplomata, ktorý by sa osobitne venoval príprave programového obdobia po roku 2020. Pre porovnanie uvádzame, že napr. za oblasť poľnohospodárskej politiky EÚ, ktorá predstavuje porovnateľný pomer na výdavkoch z rozpočtu EÚ, je na SZ SR vytvorených 5 pracovných miest.