LP/2016/1133 Aktualizácia štruktúry personálneho obsadenia Stáleho zastúpenia Slovenskej republiky pri Európskej únii v Bruseli v súlade s potrebami po predsedníctve Slovenskej republiky v Rade Európskej únie

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K doložke vybraných vplyvov
Dátum vytvorenia: 17.01.2017
Zásadná: Áno
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Podľa doložky vybraných vplyvov má materiál negatívny, rozpočtovo nezabezpečený vplyv. V analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy v bode 2.1.1. predkladateľ uvádza, že financovanie bude zabezpečené zvýšením rozpočtu a  limitu počtu zamestnancov kapitoly Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. V bode 2.2.1. je uvedené, že návrh predpokladá uvoľnenie prostriedkov na financovanie personálneho obsadenia 13 diplomatických zamestnancov zo strany Ministerstva financií SR. S návrhom, ktorý má rozpočtovo nekrytý vplyv zásadne nesúhlasíme. MF SR pri riešení žiadostí kapitol štátneho rozpočtu o finančné zabezpečenie dočasne vyslaných zamestnancov v rámci Stáleho zastúpenia SR pri EÚ v Bruseli uplatňuje jednotný postup. Zvýšenie limitu počtu zamestnancov z dôvodu vyslania a finančné krytie súvisiacich výdavkov si kapitoly štátneho rozpočtu musia zabezpečiť z vlastných zdrojov v rámci schválených limitov počtu zamestnancov a výdavkov na príslušný rozpočtový rok. V nadväznosti na uvedené žiadame z analýzy vplyvov na rozpočet verejnej správy vypustiť z bodu 2.1.1. vyjadrenie, že financovanie bude zabezpečené zvýšením rozpočtu a zvýšením limitu počtu zamestnancov kapitoly MZV a EZ SR. Uvedený zámer je v rozpore s bodom C.12. uznesenia vlády SR č. 461/2016 k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2017 až 2019. Zároveň je potrebné vypustiť z bodu B.2.2. vyjadrenie, že návrh predpokladá uvoľnenie prostriedkov na financovanie personálneho obsadenia 13 diplomatických zamestnancov zo strany Ministerstva financií SR. Doložku je potrebné prepracovať tak, že nebude obsahovať rozpočtovo nekrytý vplyv.