LP/2016/1133 Aktualizácia štruktúry personálneho obsadenia Stáleho zastúpenia Slovenskej republiky pri Európskej únii v Bruseli v súlade s potrebami po predsedníctve Slovenskej republiky v Rade Európskej únie

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Pripomienka k: celému materiálu
Dátum vytvorenia: 16.01.2017
Zásadná: Áno
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky si uplatňuje k Vami predloženému materiálu jednu zásadnú pripomienku a dve obyčajné pripomienky.

1. Zásadná pripomienka: 
Nesúhlasíme s navrhovaným počtom a rozdelením miest diplomatických zamestnancov vo Vami predloženom návrhu a žiadame o navýšenie diplomatických zamestnancov na oddelení „spravodlivosť“ v počte o jedného diplomatického zamestnanca. 

Odôvodenie: 
Navrhovaný počet diplomatických zamestnancov v sekcii „Spravodlivosť“ nezohľadňuje nárast agendy v oblasti spravodlivosti a nepočíta s navýšením počtu diplomatických zamestnancov na Stálom zastúpení SR v Bruseli v tejto oblasti. V minulosti boli snahy o posilnenie úseku spravodlivosti zamietané, na rozdiel od žiadostí  iných rezortov, ktoré zaznamenali personálne posilnenie na Stálom zastúpení (ďalej aj „SZ“). Posledné navýšenie diplomatických zamestnancov na oddelení „Spravodlivosť“ bolo v roku 2003, kedy sa počet zvýšil z 1 na 2. Od roku 2003 sa vývoj v oblasti spravodlivosti na európskej úrovni výrazne zmenil, a to najmä vstupom do platnosti Lisabonskej zmluvy. Uvedený stav však doteraz nebol pri aktualizovaní personálneho aparátu na Stálom zastúpení zohľadnený. Stav navrhovaného personálneho obsadenia oddelenia „spravodlivosť“ po SK PRES, nebude umožňovať efektívne a náležite pokrývať všetku agendu, ktorá MS SR spadá. Uvedené sa odzrkadľuje aj na tom, že počas SK PRES bolo „oddelenie“ navýšené o 3 diplomatických pracovníkov, čo je posilnenie o viac než polovicu. Vzhľadom k uvedenému považujeme za potrebné a účelné navýšenie diplomatických zamestnancov na oddelení „spravodlivosť“ v počte o 1 viac. 

Nárast agendy spočíva:
1. vo forme nových legislatívnych iniciatív v „polisabonskom“ období, ktorý sa prejavuje zvýšeným počtom a náročnosťou legislatívnych návrhov, v súčasnosti najmä v oblasti trestného práva. Oddelenie justície na SZ rieši v priemere asi dvojnásobok legislatívnych nástrojov, ako tomu bolo v minulosti, pričom netreba opomínať ani rozsiahlu novú oblasť nelegislatívnych aktivít a charakter legislatívnych návrhov, ktoré majú často priamy účinok s dopadom na základné práva jednotlivcov a ekonomické prostredie;
2. v rozširovaní (výlučných) kompetencií EÚ v oblasti justície s dopadom na vzťahy s tretími krajinami v oblasti justičnej spolupráce tak v civilných ako aj v trestných veciach, čo vedie k zvýšenému počtu medzinárodných zmlúv s tretími štátmi s nutnosťou pripravovať negociačné mandáty EÚ, často sprevádzané komplikáciami s právnym základom a nevyjasnenými kompetenčnými konfliktami;
3. v agende obchodného práva predstavuje samostatný súbor návrhov a rokovaní, ktoré patria pod inú formáciu Rady (COMPET) a pracovné skupiny DRS (obch. spoločnosti), PI (patenty), RC (hosp. súťaž), COMPET (konkurencieschopnosť) pravidelne kolidovali (resp. kolidujú) s rokovaniami v agende občianske právo (PS JUSTCIV), ktorej radca doposiaľ (pred prípravou na SK PRES) túto oblasť obsahovo aj organizačne pokrýval, ak bol na týchto skupinách prerokúvaný návrh vo vecnej gescii ministerstva spravodlivosti
4. vo viacerých nových prierezových agendách nelegislatívnej povahy, ktoré za posledné obdobie pribudli, ako napr. E-justice, Justice Scoreboard a Judicial training, Justice financial programe, ktoré predstavujú záťaž pre oboch existujúcich diplomatov popri plnení ich primárnych úloh, pričom predstavujú dôležité agendy, ktorých rozsah a význam rastie a zasluhovali by si systematickejšie sledovanie na SZ aj po SK PRES
5. v novej agende – ľudské práva sú od jesene 2015 novou agendou, ktorá prešla z veľkej časti pod MS SR a na SZ je zatiaľ pokrývaná najmä právnymi radcami, pričom títo komunikujú s expertmi z MS SR. Táto oblasť predstavuje dôležitú náplň s požiadavkou na systematické sledovanie a komunikáciu s ústredím a MS SR by rado prevzalo zastrešenie nad touto agendou v časti, v ktorej je pokrývaná expertmi z MS SR (najmä vo vzťahu k pracovnej skupine FREMP), aby zosúladilo vnútroštátne kompetencie s rozdelením práce na SZ.
6. v agende ochrany osobných údajov, ktorá bola v období pred prípravou na SK PRES „zdieľaná“ pracovníkmi úsekov vnútro (pracovné skupiny) a spravodlivosť (rokovanie Rady), čo malo za dôsledok stratu koherencie v pozíciách SK PRES a rovnako stratu „ownershipu“ nad agendou u konkrétneho diplomata na SZ. Keďže jednotlivé aspekty agendy osobných údajov budú prítomné v rokovaniach aj v budúcnosti, považujeme za potrebné vyriešiť to, ktorý útvar bude na SZ túto agendu (v časti patriacej pod ÚOOÚ) zastrešovať. Na úrovni ministrov je táto agenda zastrešovaná Radou SVV (formácia spravodlivosť)

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.