LP/2016/1132 Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o poplatkoch za poskytovanie technickej normy Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Súvisiaci proces: Návrh vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorou sa určujú činnosti súvisiace s poskytovaním slovenských technických noriem a výška poplatkov, ktorú je oprávnený vyberať Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skú
Legislatívna oblasť: Technické normy
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 2016/300/009651/03293
Podnet: § 6 ods. 1 písm. f) zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 51/2017 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Pavlis, Pavol, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 20.03.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/1132
Dátum začiatku MPK: 22.12.2016
Dátum konca MPK: 13.01.2017

Štádia procesu

Začiatok štádia: 20.12.2016
Ukončenie štádia: 22.12.2016
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 22.12.2016
Ukončenie štádia: 13.01.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 14.01.2017
Ukončenie štádia: 13.03.2017
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 13.03.2017
Ukončenie štádia: 20.03.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 13.03.2017
Ukončenie štádia: 20.03.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 20.03.2017
Ukončenie štádia: 20.03.2017
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 20.03.2017
Ukončenie štádia: 20.03.2017
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 20.03.2017
Ukončenie štádia: