LP/2016/1103 Návrh na zmenu uznesenia vlády SR č. 71 z 18. februára 2015 k návrhu Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike v znení uznesenia vlády SR č. 467/2015 a uznesenia vlády SR č. 70/2016

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Verejnosť (Verejnosť)
Autor: Koperdan, Ondrej
Pripomienka k: celému materiálu.
Dátum vytvorenia: 27.12.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
V celom materiáli požadujeme vypustiť ministerstvom spravodlivosti navrhovanú vecnú zmenu úlohy v bode B.11. uznesenia vlády SR č. 71/2015. Úlohu v bode B.11. odporúčame len spresniť.

Zdôvodnenie:
Nie je jasné, prečo sa má vypracovať koncepcia, keď už existuje vládou SR nedávno (v roku 2015) schválená celoštátna stratégia.
Nie je jasné, čo v návrhu uznesenia vlády vlastne znamenajú slová „koncepcia inštitucionálneho zabezpečenie ochrany a podpory ľudských správ“, keďže SR má vytvorený funkčný a efektívny systém ochrany a podpory ľudských práv zabezpečovaný viacerými inštitúciami. 
Z materiálu MS SR „Komplexná analytická informácia o stave vo vybraných oblastiach ľudských práv“ (zaevidovaný na Úrade vlády 13.12.2016) nevyplýva potreba vypracovania koncepcie inštitucionálneho zabezpečenia ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike.