LP/2016/1103 Návrh na zmenu uznesenia vlády SR č. 71 z 18. februára 2015 k návrhu Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike v znení uznesenia vlády SR č. 467/2015 a uznesenia vlády SR č. 70/2016

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Verejnosť (Verejnosť)
Autor: Koperdan, Ondrej
Pripomienka k: návrhu uznesenia vlády SR:
Dátum vytvorenia: 27.12.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
1./ V nadpise návrhu uznesenia vlády SR navrhujeme za slovami „Návrh na zmenu“ vsunúť slová „a doplnenie“.
Zdôvodnenie:
Navrhuje sa rozšíriť návrh uznesenia vlády o novú časť B.

2./ V návrhu uznesenia vlády SR predloženého MS SR na medzirezortné pripomienkové konanie požadujeme doplniť časť „B. dopĺňa“ so znením:
„B. dopĺňa
B.1. v uznesení vlády SR č. 71 z 18. februára 2015 časť B o bod B.15. nasledovne:
„podpredsedníčke vlády a ministerke spravodlivosti
B.15. v spolupráci s ministrom kultúry vypracovať a predložiť na rokovanie vlády návrh Dodatku k Celoštátnej stratégii ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike, obsahujúceho priority a úlohy týkajúce sa náboženského vyznanie a viera, a  náboženskej slobody.
do 30. septembra 2017“.“

Zdôvodnenie:
Požadujeme doplniť návrh uznesenia vlády, keďže v Celoštátnej stratégii ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike chýbajú priority a úlohy v oblasti náboženské vyznanie a viera, a v oblasti náboženská sloboda.

V Predkladacej správe materiálu MZVaEZ SR Návrh celoštátnej stratégie na rokovanie vlády SR (rokovanie dňa 18.2.2015) sa okrem iného konštatuje:
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=24253
„Jednou z viackrát otvorených tém počas prípravy stratégie, bola aj otázka náboženského vyznania a viery, a to najmä v kontexte vypracovania novej prílohy k stratégii. Vzhľadom na skutočnosť, že realizované podujatia v rámci prípravy stratégie neumožnili v primeranej miere prediskutovať všetky aspekty súvisiace s otázkou náboženskej slobody a neprebehla dostatočná odborná, ako aj verejná diskusia, bude v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR otázka náboženského vyznania a viery v podmienkach SR komplexne posúdená v rámci ďalšieho procesu stratégie a úloh z nej vyplývajúcich.“.

3./ Slová „Vykonajú: podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti“ navrhujeme zmeniť na „Vykonajú: podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti, minister kultúry“.

Zdôvodnenie:
Navrhuje sa v nadväznosti na text požadovaného doplnenia Návrhu uznesenia vlády.