LP/2016/1103 Návrh na zmenu uznesenia vlády SR č. 71 z 18. februára 2015 k návrhu Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike v znení uznesenia vlády SR č. 467/2015 a uznesenia vlády SR č. 70/2016

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienka k: k návrhu uznesenia vlády SR, bod A.1 v uznesení vlády SR č.71 z 18. februára 2015 v bode B.11
Dátum vytvorenia: 27.12.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme zvážiť doplnenie znenia uvedenej úlohy o textovú časť : B.11 vypracovať „participatívnym a odborným spôsobom“ koncepciu inštitucionálneho zabezpečenia....

Odôvodnenie:

Vzhľadom na pôvodné znenie úlohy B.11, odporúčame aj preformulované znenie uvedenej úlohy doplniť o textovú časť vypracovania koncepcie participatívnym a odborným spôsobom, čím sa zároveň zabezpečí aj objektívne vypracovanie uvedenej koncepcie inštitucionálneho zabezpečenia ochrany a podpory ľudských práv v SR.