LP/2016/1103 Návrh na zmenu uznesenia vlády SR č. 71 z 18. februára 2015 k návrhu Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike v znení uznesenia vlády SR č. 467/2015 a uznesenia vlády SR č. 70/2016

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Verejnosť (Verejnosť)
Autor: Koperdan, Ondrej
Pripomienka k: návrhu uznesenia vlády
Dátum vytvorenia: 27.12.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Časť A. 1. ministerstvom spravodlivosti navrhnutého uznesenia vlády SR navrhujeme zmeniť na:
„A. 1. v uznesení vlády SR č. 71 z 18. februára 2015
v bode B.11.
a/ znenie úlohy takto:
„B.11. pripraviť participatívnym spôsobom zmeny a doplnenia právnej úpravy Slovenského národného strediska pre ľudské práva a predložiť ich na rokovanie vlády“,
b/ termín úlohy z 30. júna 2016 na 31. mája 2017.“.

Odôvodnenie:
Navrhujeme, aby MS SR predložilo na rokovanie vlády spresnenie a zreálnenie textu úlohy B.11., prijatej uznesením vlády SR č. 71 z 18. februára 2015; s posunom termínu splnenia úlohy z roku 2016 (vzhľadom na vyťaženosť MS SR v súvislosti s predsedníctvom SR v Rade Európskej únie) na máj 2017.
Slovenská republika v súčasnosti nepotrebuje novú koncepciu inštitucionálneho zabezpečenia ochrany a podpory ľudských práv, keďže má funkčný systém ľudsko-právnych inštitúcií. Je však potrebné ministerstvom spravodlivosti vypracovať a predložiť na medzirezortné pripomienkové konanie návrh dodatku k Celoštátnej stratégii ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike.