LP/2016/1103 Návrh na zmenu uznesenia vlády SR č. 71 z 18. februára 2015 k návrhu Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike v znení uznesenia vlády SR č. 467/2015 a uznesenia vlády SR č. 70/2016

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Verejnosť (Verejnosť)
Autor: Koperdan, Ondrej
Pripomienka k: vlastnému materiálu
Dátum vytvorenia: 27.12.2016
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
1.Vetu „Návrh bol následne prerokovaný aj na stretnutí s členmi občianskej komory Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.“ požadujeme zmeniť.
Odôvodnenie:
Podľa platného Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť v rámci tejto Rady pôsobia len výbory a Radou zriadené odborné pracovné skupiny.

2. Vetu „Počas rokovaní so zástupcami občianskej spoločnosti však nebola nájdená zhoda na obsahu a forme potrebných zmien.“ požadujeme zmeniť.
Odôvodnenie:
Nie je jednoznačne uvedené, kto sa tu rozumie slovami „zástupcovia občianskej spoločnosti“.

3. Vetu :Z diskusie k danej problematike vyplynula požiadavka, aby zmeny v právnej úprave ľudsko-právnych inštitúcií boli súčasťou širšej koncepcie inštitucionálneho zabezpečenia ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike.“ požadujeme zmeniť.
Odôvodnenie:
Nie je jednoznačne uvedené, s kým diskusia prebehala, keďže prípadné zmeny v zákone sa mali týkať nezávislej právnickej osoby s názvom Slovenské národné stredisko pre ľudské práva.

4. Vetu „Nová koncepcia by mala reflektovať na vývoj spoločnosti, legislatívu a tvorbu rôznych orgánov a inštitúcii vzniknutých od zriadenia strediska (t.j. od roku 1993). S týmto návrhom sa ministerstvo stotožnilo.“ navrhujeme vypustiť.
Odôvodnenie:
Slovenská republika v súčasnosti nepotrebuje novú koncepciu (čiže spôsob chápania, osnovu, rozvrh) inštitucionálneho zabezpečenia ochrany a podpory ľudských práv, keďže má funkčný systém ľudsko-právnych inštitúcií. Bez problému v záujme väčšej efektívnosti činnosti možno v nevyhnutnom rozsahu novelizovať zákon NR SR č. 308/1993 Z. z. o zriadení Slovenského národného stredisko pre ľudské práva (ostatná zmena bola zákonom č. 176/2015 Z. z.).
Ministerstvo spravodlivosti SR sa nepotrebuje stotožňovať s názorom skupinky osôb, keďže vláda SR nedávno v roku 2015 schválila návrh Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike, a toto ministerstvo má potrebné kompetencie v § 13 ods. 9 zákona č. 575/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

5. Vetu „Z uvedeného dôvodu sa navrhuje zmena znenia úlohy B.11. tak, aby bolo možné uskutočniť stanovený zámer, ktorým je efektívna ochrana a podpora ľudských práv v Slovenskej republike,  čo najvhodnejšími prostriedkami.“ navrhujeme zmeniť.
Odôvodnenie:
Čiastočná zmena úlohy B.11. sa má priamo týkať právnej úpravy Slovenského národného strediska pre ľudské práva.

6. Vetu „Navrhuje sa preto znenie úlohy preformulovať na úlohu so znením: vypracovať koncepciu inštitucionálneho zabezpečenia ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike a predložiť ju spolu s prípadnými návrhmi legislatívnych zmien na rokovanie vlády.“ navrhujeme vypustiť.
Odôvodnenie:
Nie je dôvod na vypracovanie novej koncepcie inštitucionálneho zabezpečenia ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike, keďže Slovenská republika má funkčný systém ochrany a podpory ľudských práv a tiež vláda SR nedávno schválila návrh Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike.