LP/2016/1103 Návrh na zmenu uznesenia vlády SR č. 71 z 18. februára 2015 k návrhu Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike v znení uznesenia vlády SR č. 467/2015 a uznesenia vlády SR č. 70/2016

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: KBS (Konferencia biskupov Slovenska)
Pripomienka k: k celému materiálu
Dátum vytvorenia: 23.12.2016
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Pripomienka: Navrhujeme zamietnutie zmeny znenia úlohy B.11., a navrhujeme zachovanie pôvodného znenia.
Odôvodnenie
Požiadavka členov občianskej komory Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, konkrétne aby zmeny v právnej úprave ľudsko-právnych inštitúcií boli súčasťou širšej koncepcie inštitucionálneho zabezpečenia ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike a na ňu nadväzujúca navrhnutá zmena, nevyplynula s reálnej potreby slovenskej spoločnosti, ktorá by bola objektívne demonštrovaná. Okrem iného, požiadavka „vypracovať koncepciu inštitucionálneho zabezpečenia ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike a predložiť ju spolu s prípadnými návrhmi legislatívnych zmien na rokovanie vlády“ je neopodstatnená aj z toho dôvodu, keďže inštitucionálneho zabezpečenie ochrany a podpory ľudských práv v SR už existuje - úlohy v oblasti ľudských práv a základných slobôd plní Slovenské národné strediska pre ľudské práva.
Zoznam činností Strediska vymenovaných v zákone o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva nie je vyčerpávajúci, ale demonštratívny. Činnosť Strediska sa teda môže bez problémov upraviť, aby reflektovala „vývoj spoločnosti, legislatívu a tvorbu rôznych orgánov a inštitúcii vzniknutých od zriadenia strediska“, tak, ako je požadované členmi občianskej komory Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. Navrhovaná duplicita inštitucionálneho zabezpečenia ochrany a podpory ľudských práv nie je teda opodstatnená, a zbytočne v budúcnosti zaťaží štátny rozpočet.
Vlastný text návrh na zmenu uznesenia vlády hovorí, že „stanovený zámer, ktorým je efektívna ochrana a podpora ľudských práv v Slovenskej republike, sa má uskutočniť čo najvhodnejšími a najefektívnejšími prostriedkami.“ Navrhovaná zmena tieto požiadavky nespĺňa. 
Navyše, táto požiadavka môže neprimeraným spôsobom zasahovať do kompetencií ministerstva školstva, ktoré je ústredným orgánom štátnej správy pre vzdelávanie a ktoré v rozsahu svojej pôsobnosti a na tento účel zriaďuje rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie. Aby sa zamedzilo narúšaniu vzdelávacieho systému nesystémovými prvkami, vzdelávanie k ľudským právam musí ostať v kompetencií ministerstva školstva.