LP/2016/1103 Návrh na zmenu uznesenia vlády SR č. 71 z 18. februára 2015 k návrhu Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike v znení uznesenia vlády SR č. 467/2015 a uznesenia vlády SR č. 70/2016

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Fórum života (Fórum života, o.z.)
Pripomienka k: Návrhu na zmenu Uznesenia vlády SR č. 71 z 18. februára 2015 k Celoštátnej stratégii ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike v znení uznesenia vlády SR č. 467.2015 a uznesenia vlády SR č. 70.2016
Dátum vytvorenia: 20.12.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Pripomienka Fóra života a Katolíckeho hnutia žien Slovenska: 
Ponechať pôvodný bod B.11 z Uznesenia vlády č. 71 z 18. februára 2015 k Celoštátnej stratégii ochrany a podpory ľudských práv, týkajúci sa právnej úpravy Slovenského národného strediska pre ľudské práva participatívnou a odbornou formou. 

Odôvodnenie:
Fórum života a Katolícke hnutie žien Slovenska sa dlhodobo zúčastňovali na rokovaniach týkajúcich sa dvojročnej prípravy Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv. Vnímali sme viaceré citlivé oblasti, ktoré v diskusiách rezonovali a ktoré boli predmetom verejných protestov, petícií, listov vláde, ako aj motiváciou na národné pochody za život či volebné programy a sľuby politikov. Jednou z konkrétnych neblahých skúseností okolo rokovaní  k Stratégii bola aj snaha niektorých mimovládnych organizácií, ktoré sa zaoberajú ľudskými právami,  a ich členov ovládnuť priestor „vysvetľovania ľudských práv a výchovy k ľudským právam“, ktoré idú nad rámec pôvodných dohôd štátov a medzinárodného práva a vnucujú svoj výklad pojmov opierajúci sa o rôzne zahraničné odporúčania a rezolúcie.  Tieto aktivity neprestajne hľadajú finančnú podporu štátu a zneužívajú verejné financie na svoje ideologické projekty. Nový návrh ministerky spravodlivosti na zmenu uznesenia vlády v zmysle vytvorenia širšieho inštitucionálneho zabezpečenia ochrany a podpory ľudských práv namiesto novelizácie zákona o Slovenskom národnom stredisku pre ľudské práva v nás vyvoláva obavy, že práve tieto aktivity dostanú inštitucionálny rámec a budú pôsobiť ako štátom uznávané autority. Opakovane pripomíname, že mnohé (nielen kresťanské) mimovládne organizácie, ktoré sa naozaj venujú zastávaniu človeka a ľudských práv, nedostávajú priestor v nijakých pracovných skupinách, komisiách a komorách, ktoré sú pri zdroji tvorby dokumentov a pri rozdeľovaní financií zo spoločných daní (či už domácich alebo európskych). Preto odmietame akékoľvek ďalšie „inštitucionálne zabezpečenia ľudských práv“ so  „zaručenými odborníkmi“, ktoré budú platené z verejných zdrojov. Na druhej strane vítame, ak sa novým spôsobom posilnia súčasné právne mechanizmy na odhaľovanie skutočného porušovania práv občanov Slovenskej republiky. 
Kontaktná osoba: raucinovam@gmail.com