LP/2016/1082 Návrh na založenie obchodnej spoločnosti Breziny, a. s.

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienka k: materiál
Dátum vytvorenia: 19.12.2016
Zásadná: Áno
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
V predkladanom materiáli sa uvádza, že pre SŠHR SR sa osvedčil model hospodárenia so štátnymi hmotnými rezervami, v rámci ktorého sú určité úlohy zabezpečované prostredníctvom dcérskej spoločnosti, ktorá je v 100% vlastníctve štátu a v ktorej SŠHR SR vykonáva zakladateľské funkcie. Návrh sa odvoláva na úspešnú prax dcérskej akciovej spoločnosti Poľnonákup TATRY a. s., založenej v roku 1997. V súčasnosti  je spoločnosť PN Tatry v dlhotrvajúcom súdnom spore a v predmetnej právnej veci bolo vydané predbežné opatrenie zakazujúce nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve spoločnosti. Z materiálu nie je zrejmé, ako nasledovanie rovnakého konceptu v podobe založenia novej akciovej spoločnosti Breziny, a. s. pomôže predísť podobným problémom v budúcnosti. Z uvedeného dôvodu žiadame o prehodnotenie zámeru založenia spoločnosti Breziny a. s., ako aj následného vloženia hnuteľného a nehnuteľného majetku, ktorý je v súčasnosti vo vlastníctve SR v hodnote 898 192, 06 eur.