LP/2016/1082 Návrh na založenie obchodnej spoločnosti Breziny, a. s.

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky)
Pripomienka k: celému materiálu
Dátum vytvorenia: 19.12.2016
Zásadná: Áno
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Do materiálu je navrhujeme doplniť posúdenie opatrení pomoci, ktoré sú predmetom materiálu - založenie a vznik obchodnej spoločnosti Breziny, a.s. a nepeňažný vklad majetku vo vlastníctve štátu v správe Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky (ďalej len „SŠHR SR“) z hľadiska dodržania pravidiel Európskej únie pre štátnu pomoc. 

Zdôvodnenie:

Vychádzajúc z predmetného materiálu SŠHR SR predkladá návrh na založenie a vznik obchodnej spoločnosti Breziny, a.s. nepeňažným vkladom. Predmetom nepeňažného vkladu je hnuteľný a nehnuteľný majetok vo vlastníctve štátu v správe SŠHR SR.  

Podľa § 14c zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, ak sa môže pri nakladaní s majetkom štátu poskytnúť štátna pomoc, správca môže použiť majetok štátu, ak sú splnené podmienky poskytnutia štátnej pomoci. 

 Vychádzajúc z predloženého materiálu tento neobsahuje vo svojom znení posúdenie, či pri nakladaní s majetkom štátu je vylúčené poskytnutie štátnej pomoci podľa zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“).                                                                                                                                                                                                  

Hospodárske transakcie, ktoré vykonávajú verejné subjekty (vrátane verejných podnikov), neposkytujú hospodársku výhodu druhej strane, a teda nepredstavujú štátnu pomoc, ak sa vykonávajú v súlade s bežnými trhovými podmienkami. 

Na účely zistenia prítomnosti štátnej pomoci v prípadoch verejnej investície, na stanovenie toho, či investícia verejného subjektu predstavuje štátnu pomoc, je potrebné ex ante (s ohľadom na informácie dostupné v čase rozhodovania o „zásahu“ štátu) posúdiť, či by súkromný investor porovnateľnej veľkosti pôsobiaci v bežných podmienkach trhového hospodárstva mohol mať záujem uskutočniť za podobných podmienok predmetnú investíciu (zásada súkromného investora v trhovom hospodárstve). Na účely uplatnenia kritéria súkromného subjektu v trhovom hospodárstve sa majú zohľadniť len prínosy a záväzky súvisiace s postavením štátu ako hospodárskeho subjektu, s vylúčením tých, ktoré sa viažu na jeho postavenie ako orgánu verejnej moci.