LP/2016/1082 Návrh na založenie obchodnej spoločnosti Breziny, a. s.

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Pripomienka k: celému materiálu
Dátum vytvorenia: 16.12.2016
Zásadná: Áno
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Pred prerokovaním vo vláde SR žiadame predložiť materiál na rokovanie Bezpečnostnej rady SR. Zároveň žiadame materiál formálne doplniť o časti materiálu predkladaného na rokovanie Bezpečnostnej rady SR podľa Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie Bezpečnostnej rady SR. 
Odôvodnenie: 
Pripomienka sa uplatňuje v súlade s čl. 2 ods. 3 Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR a súčasne v súlade s § 1 v spojitosti s § 2 písm. a) bodu 2 zákona č. 110/2004 Z. z. o fungovaní Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky v čase mieru. Najbližšie zasadnutie Bezpečnostnej rady SR je plánované na január 2017. V prípade potreby však môže v súlade s § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 110/2004 Z. z. člen Bezpečnostnej rady SR navrhnúť predsedovi Bezpečnostnej rady SR zvolanie neplánovaného zasadnutia Bezpečnostnej rady SR.