LP/2016/1082 Návrh na založenie obchodnej spoločnosti Breziny, a. s.

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Pripomienka k: celému materiálu
Dátum vytvorenia: 16.12.2016
Zásadná: Áno
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Nepredkladať do Bezpečnostnej rady SR a vlády SR, kým nebude materiál doplnený o súhlasné stanovisko MF SR. 
Odôvodnenie: 
Podľa § 13a ods. 5  písm. b) zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov môže SŠHR SR so súhlasom vlády Slovenskej republiky a po predchádzajúcom súhlase Ministerstva financií Slovenskej republiky použiť majetok vo vlastníctve štátu ako vklad do základného imania právnickej osoby alebo ako vklad pri založení právnickej osoby, ktorej jediným zakladateľom je štát.