LP/2016/1062 Zákon o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora)
Pripomienka k: § 44 ods. 5
Dátum vytvorenia: 09.01.2017
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Na vedenie evidencie pôdnych blokov a dielov pôdnych blokov sa nevzťahuje osobitný predpis. 135)

Navrhujeme podrobnejšie ustanoviť veci týkajúce sa registra pôdy ako takého, napr. uviesť aké má užívateľ dielov práva a povinnosti vo vzťahu k registru pôdy – veď na základe v súčasnosti platných (resp. neplatných keďže neexistujú) pravidiel  VUPOP neopodstatnene mení kultúry dielov len preto, že sa mu to z ortofoto snímky zdalo, neopodstatnene diely delí, neopodstatnene sa mení charakteristika dielu (vrstvy) a pod. Žiadateľ nemá žiadne práva sa brániť a nesúhlasiť s takýmito postupmi a činnosťou VUPOP. Uvedomujeme si, že základná charakteristika registra pôdy je uvedená v príslušných nariadeniach EÚ, ako aj v jej pracovných dokumentoch, avšak to je nedostačujúce, to slúži ako základné pravidlo pre orgány členského štátu a nie užívateľov dielu. V súčasnosti je register pôdy len súbor právne neustanovených pravidiel,  pričom užívateľ dielu (ako jedna z jeho najpodstatnejšia súčastí) je vždy posúvaný na vedľajšiu koľaj, nemá právo namietať, brániť sa a nemá prehľad o svojich povinnostiach – a to len preto, lebo register pôdy nie je nikde takýmto spôsobom upravený.

Odôvodnenie:
V texte pripomienky.