LP/2016/1062 Zákon o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora)
Pripomienka k: Všeobecná pripomienka k návrhu zákona ako celku, najmä k jeho druhej časti
Dátum vytvorenia: 09.01.2017
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Novo navrhované ustanovenia tohto zákona možno nazvať legislatívnym „experimentom“, ktorý výrazne negatívne zasahuje do procesných práv žiadateľov.
Každý takýto procesný predpis (alebo ustanovenia) by mal upravovať práva a povinnosti fyzických a právnických osôb v oblasti výkonu verejnej správy, a samozrejme postup orgánu verejne moci pri rozhodovaní o práve alebo povinnosti konkrétnej fyzickej alebo právnickej osoby. Návrh zákona žiaľ, v porovnaní so správnym poriadkom, ukracuje fyzické a právnické osoby vo svojich právach.
Novo navrhované znenie zákona porušuje všetky podstatné zásady a princípy (napr. materiálnej pravdy, aktívnej súčinnosti fyzických a právnických osôb, voľného hodnotenia dôkazov, výchovného pôsobenia konania a zásadu zákonnosti), na základe ktorých „funguje“ konanie podľa správneho poriadku, a ktorých výsledkom by malo byť zákonné rozhodnutie.
Rozhodovacia činnosť, ktorá je navrhnutá aj v tomto zákone, sa musí uskutočňovať podľa určitých procesných pravidiel, ktoré na jednej strane umožňujú efektívny postup orgánu verejnej moci v konaní, a na druhej strane fyzickým a právnickým osobám garantujú nevyhnutné práva na ochranu ich záujmov – a práve navrhovanými ustanovenia sú tieto práva fyzických a právnických osôb (v ustanoveniach nazývaní aj ako žiadatelia) neadekvátne a až v rozpore s princípmi právneho štátu ukracované.
Tieto novo navrhované ustanovenia sú zamerané proti žiadateľom, o ktorých právach orgán verejnej moci rozhoduje.
Navyše, oproti správnemu poriadku bolo neopodstatnene vypustených mnoho ustanovení, ktoré sú pri rozhodovaní orgánu verejnej moci nenahraditeľné. Tieto vypustené ustanovenia súvisia aj s ostatnými ustanoveniami, ktoré normotvorca v tomto návrhu zákona ponechal (resp. upravil v prospech štátnych orgánov a v neprospech žiadateľov) a sú spoločne nepriamo previazané.
Nakoľko správny poriadok patrí medzi najpoužívanejšie právne predpisy v právnom poriadku SR, kde k jeho aplikácií dochádza od úrovne obce až po úroveň ústredných orgánov štátnej správy, nie je možné, aby bol tento predpis nahradený takýmto spôsobom. Správny poriadok mal len minimálny počet noviel, vznikol v období iného politického a ekonomického zriadenia – a aj napriek tomu tu dodnes je a efektívne sa uplatňuje. 
Z vyššie uvedených dôvodov preto navrhujeme, aby sa konanie o rozhodovaní o poskytnutí podpory v poľnohospodárstve a rozvoji vidieka riadilo (tak ako doposiaľ) zákonom č. 71/1967 Zb.
Ako druhú alternatívu navrhujeme, aby sa konanie o rozhodovaní o poskytnutí podpory v poľnohospodárstve a rozvoji vidieka riadilo zákonom č. 71/1967 Zb., pričom môžu byť niektoré ustanovenia správneho poriadku (po riadnom a serióznom zvážení a rozanalyzovaní) vypustené alebo nahradené, príp. môžu byť niektoré ustanovenia doplnené, a to v súvislosti so špecifikami poskytovania podpôr do poľnohospodárstva a rozvoja vidieka, ale určite nie v súvislosti s úmyselným zvýhodňovaním orgánu verejne moci a absurdným znevýhodňovaním žiadateľov.
Zdôvodnenie:
V texte pripomienky.