LP/2016/1062 Zákon o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora)
Pripomienka k: § 25 ods. 1
Dátum vytvorenia: 09.01.2017
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Vzhľadom na to, že z ustanovenia § 25 ods. 1 a iných ustanovení návrhu zákona nie je zrejmé, čo predstavujú „osobitne naliehavé úkony“, žiadame doplniť vymedzenie tohto pojmu v návrhu zákona alebo uviesť odkaz na ustanovenie, ktoré tento pojem bližšie definuje. Zároveň žiadame predmetnú lehotu predĺžiť.

Odôvodnenie: Z dôvodu právnej istoty adresáta právnej normy ako aj z dôvodu obavy, že 5 dňová lehota nie je postačujúca na riadne vykonanie úkonov.