LP/2016/1062 Zákon o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora)
Pripomienka k: 22 ods. 5
Dátum vytvorenia: 09.01.2017
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V § 22 ods. 5 navrhujeme slová: „najneskôr do vydania rozhodnutia“ nahradiť slovami: „do 15 dní odo dňa, kedy sa účastník konania dozvedel o dôvode, pre ktorý je možné zamestnanca konajúceho orgánu vylúčiť“.