LP/2016/1062 Zákon o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora)
Pripomienka k: Prvá časť, štvrtá hlava, tretí diel, § 20 návrhu zákona - Pôdohospodársky poradenský systém
Dátum vytvorenia: 09.01.2017
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Pôdohospodársky poradenský systém (§ 20) navrhujeme vyňať zo štvrtej hlavy prvej časti návrhu zákona a zaradiť ho ako samostatnú hlavu (vhodné by bolo uviesť ho ako „Tretia hlava“ a nasledujúce hlavy prečíslovať).

Odôvodnenie: 
Právna úprava obsiahnutá v § 20 žiadnym spôsobom nenadväzuje a nesúvisí s ustanoveniami štvrtej hlavy nazvanej „Organizovanie trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami v prvej časti návrhu zákona. Aj v  nariadení (EÚ) č.1306/2013 má „poľnohospodársky poradenský systém“ v štruktúre členenia nariadenia samostatné postavenie, t.j. na úrovni „hlavy“ ( HLAVA III.)