LP/2016/1062 Zákon o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora)
Pripomienka k: Poznámka pod čiarou k odkazu 66
Dátum vytvorenia: 09.01.2017
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V nadväznosti na použitie odkazu č. 66 v § 11 ods. 11 návrhu zákona navrhujeme v poznámke pod čiarou k tomuto odkazu nahradiť písmeno g) písmenom c). 

Odôvodnenie: V citovanom čl. 2 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 sa „predchádzanie nezrovnalostiam a podvodom ..“ nachádza pod písmenom c).