LP/2016/1062 Zákon o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora)
Pripomienka k: Všeobecná pripomienka
Dátum vytvorenia: 09.01.2017
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Upriamujeme pozornosť na nesprávne používaný odkaz na ustanovenie návrhu zákona v § 4 ods. 2 písm. b) a § 8 ods. 1. 

Odôvodnenie 
Formálna chyba v texte zákona spočívajúca v nesprávnom odkaze  na § 3 ods. 1, nakoľko § 3 sa nečlení na odseky.