LP/2016/1062 Zákon o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora)
Pripomienka k: § 2 Vymedzenie niektorých pojmov
Dátum vytvorenia: 09.01.2017
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme v § 2 doplniť definíciu pojmu žiadateľ o priame platby v znení: 
„x) žiadateľom o priame platby fyzická osoba alebo právnická osoba podľa osobitného predpisu x), ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a predkladá žiadosť o priame platby,“

Poznámka pod čiarou k odkazu x) znie:
„x) § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka“

V tejto súvislosti zároveň navrhujeme zosúladiť ustanovenia zákona č. 342/2014 Z. z.. s navrhovanou definíciou.

Odôvodnenie: 
Zrovnoprávnenie práv a povinností právnických a fyzických osôb na jednotnú úroveň podnikania. Poskytovaním podpory iba pre podnikateľov v poľnohospodárstve by sa zvýšila právna zodpovednosť za prípadné neoprávnené čerpanie podpory aj v prípade tzv. dvojitej deklarácie.