LP/2016/1062 Zákon o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora)
Pripomienka k: § 2 písm. h)
Dátum vytvorenia: 09.01.2017
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Upriamujeme pozornosť na nezrovnalosti pri definovaní pojmu „žiadateľ“ v § 2 písm. h) návrhu a jeho používania v ďalšom texte návrhu zákona. Podľa predmetnej definície je žiadateľom len poľnohospodár, ktorý predkladá žiadosť o priame podpory, napriek tomu, že zákon sa vzťahuje aj na žiadateľov iných ako priamych podpôr. Tento pojem sa uvádza v prvej časti návrhu zákona v ustanoveniach, ktoré sa týkajú nielen žiadateľov o priame podpory, ale aj iných podpôr, napr. § 16 ods. 3, § 17 ods. 1. 

V tejto súvislosti zároveň upriamujeme pozornosť na nejednotnosť používania pojmov, nakoľko v § 4 ods. 3 písm. b) sa uvádza: „žiadateľ o podporu“ a § 9 ods. 2 písm. b) sa uvádza: „žiadateľov podľa osobitných predpisov“.

Navrhujeme definíciu tohto pojmu upraviť s prihliadnutím na žiadateľov priamych podpôr, ako aj iných ako priamych podpôr a po zohľadnení pripomienky komory, ktorej cieľom je samostatné definovanie žiadateľa o priame platby.