LP/2016/1062 Zákon o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky)
Pripomienka k: § 5 ods. 3 písm. b
Dátum vytvorenia: 09.01.2017
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme ustanovenie § 5 ods. 3 písm. b) návrhu zákona vypustiť v plnom rozsahu.
Odôvodnenie:
Podľa § 33 zákona č. 575/2001 Z. z. o  organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, ústredným orgánom štátnej správy pre štátne hmotné rezervy a pre koordináciu a metodické usmerňovanie opatrení na riešenie stavu ropnej núdze je Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky.
Podľa § 4 ods. 2 písm. a) zákona č. 372/2012 Z. z. o štátnych hmotných rezervách a o doplnení zákona č. 25/2007 Z.z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky zabezpečuje tvorbu, financovanie, hospodárenie a kontrolu štátnych hmotných rezerv.
Podľa § 5 ods. 1 zákona č. 372/2012 Z. z. o štátnych hmotných rezervách a o doplnení zákona č. 25/2007 Z.z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ústredné orgány štátnej správy iba uplatňujú požiadavky na tvorbu štátnych hmotných rezerv vyplývajúce z krízových plánov a iných úloh ústredných orgánov štátnej správy a požiadaviek Ministerstva obrany Slovenskej republiky na Správu štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky. 
Keďže Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR nie je ústredným orgánom štátnej správy pre štátne hmotné rezervy a ustanovenie § 4 ods. 3 písm. p) navrhujeme z predloženého návrhu zákona o poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v celom rozsahu vypustiť, ustanovenie § 5 ods. 3 písm. b) z uvedeného dôvodu nemá v návrhu zákona opodstatnenie.