LP/2016/1062 Zákon o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky)
Pripomienka k: § 5 ods. 2 písm. b
Dátum vytvorenia: 09.01.2017
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme ustanovenia § 5 ods. 2 písm. b) návrhu zákona vypustiť v plnom rozsahu.
Odôvodnenie:
Podľa § 7 ods. 1 písm. e) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú príjmy kapitol príjmom štátneho rozpočtu.
Keďže Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR nie je ústredným orgánom štátnej správy pre štátne hmotné rezervy a ustanovenie § 4 ods. 3 písm. p) navrhujeme z predloženého návrhu zákona o poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v celom rozsahu vypustiť, ustanovenie § 5 ods. 2 písm. b) z uvedeného dôvodu nemá v návrhu zákona opodstatnenie.