LP/2016/1062 Zákon o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR)
Pripomienka k: K doložke zlučiteľnosti
Dátum vytvorenia: 09.01.2017
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
3. Žiadame z bodu 3 písm. a) doložky zlučiteľnosti (sekundárnom práve prijatom po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva - po 30. novembri 2009) – 1. legislatívne akty pri citácií nariadenia (EÚ) č. 510/2014 vypustiť slová „v platnom znení“. Pri citácií nariadenia (EÚ) č. 508/2014 žiadame rovnako vypustiť slová „v platnom znení“ a slová „Ú. v.“, ktoré sú uvedené duplicitne. Taktiež pri citácií nariadenia (EÚ) č. 651/2014 žiadame vypustiť žiadame vypustiť slová „(Text s významom pre EHP)“ a slová „v platnom znení“.