LP/2016/1062 Zákon o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR)
Pripomienka k: K doložke zlučiteľnosti
Dátum vytvorenia: 09.01.2017
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
2. Žiadame z bodu 3 písm. a) doložky zlučiteľnosti (sekundárne právo prijaté pred nadobudnutím Lisabonskej zmluvy) vypustiť nariadenie č. 1150/2000 v platnom znení, keďže bolo zrušené nariadením č. 609/2014 v platnom znení.