LP/2016/1062 Zákon o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR)
Pripomienka k: K poznámkam pod čiarou
Dátum vytvorenia: 09.01.2017
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
6. Odporúčame vypustiť odkaz na poznámku pod čiarou č. 55, a nahradiť uvedený odkaz, odkazom č. 31 a to v zmysle bodu 22.3 prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR, ktoré ustanovujú: „Ak sa v texte právneho predpisu opakuje odkaz na rovnaké ustanovenie právneho predpisu už citované v poznámke pod čiarou, odkaz sa označuje tým istým číslom; ak sa odkaz vzťahuje na opakovane použitý pojem, odkaz sa umiestni len pri prvom použití pojmu.“ Uvedenú pripomienku uplatňujeme k celému návrhu zákona.