LP/2016/1062 Zákon o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR)
Pripomienka k: K poznámkam pod čiarou
Dátum vytvorenia: 09.01.2017
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
5. V poznámke pod čiarou č. 35 žiadame vypustiť slová „v platnom znení“. Uvedená pripomienka platí pre celý predkladaný návrh.