LP/2016/1062 Zákon o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR)
Pripomienka k: K poznámkam pod čiarou
Dátum vytvorenia: 09.01.2017
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
3. V poznámke pod čiarou č. 7 pri citácií nariadenia (EÚ) č. 1407/2013 žiadame vypustiť slová „(Text s významom pre EHP)“. Ďalej pri citácií nariadenia (EÚ) č. 702/2014 žiadame vypustiť slová „v platnom znení“. Uvedené pripomienky platia pre celý predkladaný návrh.