LP/2016/1062 Zákon o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR)
Pripomienka k: § 24 ods. 2
Dátum vytvorenia: 09.01.2017
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V § 24 ods. 2 návrhu zákona sa ustanovuje, „ak žiadateľ bezdôvodne odmietne prijať písomnosť...“. V uvedenom ustanovení sa však ďalej neustanovuje postup, v prípade uvedenia dôvodu odmietnutia prijatia písomnosti. Žiadame uvedené ustanovenie prepracovať.