LP/2016/1062 Zákon o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR)
Pripomienka k: § 22 ods. 9
Dátum vytvorenia: 09.01.2017
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
V § 22 ods. 9 návrhu zákona sa ustanovuje, že „na námietku podanú po lehote...konajúci orgán neprihliadne“, pričom nie je ustanovená lehota na podanie námietky zaujatosti.
 Zároveň žiadame z § 22 ods. 9 odstrániť druhú vetu pre jej rozpornosť s inštitútom „námietky zaujatosti“ v právnom poriadku Slovenskej republiky.