LP/2016/1062 Zákon o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR)
Pripomienka k: § 11 ods. 8
Dátum vytvorenia: 09.01.2017
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
2. Odporúčame prepracovať § 11 ods. 8 a nasl. ustanovenia vo vzťahu k „podozrivej osobe“. V zmysle Trestného poriadku sa za „podozrivú osobu“ považuje osoba do vznesenia obvinenia. Z uvedeného nie je zrejmé, akým spôsobom sa zabezpečí komunikácia s orgánmi činnými v trestnom konaní za účelom označenia určitej osoby ako „podozrivej zo spáchania trestného činu“. Máme za to, že uvedené ustanovenie nesmeruje k naplneniu účelu návrhu zákona a je potrebné ho prepracovať.