LP/2016/1062 Zákon o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR)
Pripomienka k: § 11
Dátum vytvorenia: 09.01.2017
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Žiadame predkladateľa pri  pojme „nezrovnalosti“ odkázať na nariadenie (EÚ) č. 1303/2013 v platnom znení, upravujúce definíciu tohto pojmu.