LP/2016/1062 Zákon o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienka k: § 44
Dátum vytvorenia: 09.01.2017
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Podľa navrhovaného znenia písmena a) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Pôdohospodárska platobná agentúra sú orgánmi štátnej správy pri poskytovaní podpory v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom hospodárstve, rybnom hospodárstve a v oblasti využitia surového dreva z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitných predpisov s odkazom na § 8 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách, ktorý  oprávňuje z výdavkov štátneho rozpočtu poskytovať dotácie, avšak podľa § 8a ods. 1 je možné poskytovať dotácie len na základe osobitného zákona. Preto nepostačuje len splnomocnenie na vydanie vykonávacieho predpisu v § 44 ods. 2, ale poskytovanie podpôr a dotácií musí v dostatočnom rozsahu upravovať aj predmetný zákon.