LP/2016/1062 Zákon o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienka k: § 2
Dátum vytvorenia: 09.01.2017
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V písmene m) žiadam vypustiť odkaz 6 a poznámku pod čiarou k tomuto odkazu , pretože je nenáležitý.
Podľa § 8a ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“), ktorý sa v poznámke pod čiarou k odkazu 6 uvádza,  sa dotácie poskytujú len na základe osobitného zákona v rozsahu, spôsobom a za podmienok ním ustanovených alebo ustanovených podrobnejšie iným všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na jeho vykonanie. Zákon o rozpočtových pravidlách je všeobecný právny predpis upravujúci všeobecné podmienky poskytnutia dotácií a  dotácie na konkrétne účely  sa podľa neho neposkytujú. Súčasne odporúčam zvážiť potrebu ponechania predmetnej definície termínu „dotácia“.