LP/2016/1062 Zákon o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienka k: § 2
Dátum vytvorenia: 09.01.2017
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Je potrebné prehodnotiť opodstatnenosť znenia písmena c), pretože na Operačný program Rybné hospodárstvo sa v plnom rozsahu vzťahuje zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“).