LP/2016/1062 Zákon o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Všeobecne
Dátum vytvorenia: 09.01.2017
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Návrh je potrebné zosúladiť s Legislatívnymi pravidlami vlády SR (ďalej len „LPV“) a s ich prílohami (napríklad v § 2 písm. u), § 11 ods. 6 úvodnej vete, § 19 ods. 2, § 20 ods. 5, § 28 ods. 4 vypustiť slovo „najmä“, v § 8 ods. 1, § 44 ods. 2  upraviť odkaz, pretože § 3 sa nečlení na odseky, v § 12 ods. 2 poslednej vete, z dôvodu spresnenia,  slová „podľa prvej vety“, nahradiť slovami podľa „druhej vety“, v odseku 12 upraviť poslednú vetu, pretože nie je zrozumiteľná a v odseku 13 poslednej vete slovo „uložené“ nahradiť slovom „uložený“, v § 14 ods. 2 slová „ministerstva financií“ nahradiť slovami „Ministerstva financií Slovenskej republiky“ a poznámky pod čiarou k odkazom 87, 88 a 90 zosúladiť s bodmi 22.3 a 23.4 prílohy č. 1 LPV, v § 20 ods. 2 a 3, § 26 ods. 2, § 28 ods. 3  slovo „pokiaľ“ nahradiť slovom „ak“, v § 24 ods. 4 slová „Ustanovenie odseku 1 až odseku 3 sa vzťahuje“ nahradiť slovami „Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa vzťahujú“ , uvedené platí obdobne aj pre odsek 5, v § 45 ods. 4 vypustiť dvojbodku, poznámky pod čiarou k odkazom 9, 14, 20, 37, 38, 43, 53, 54, 60, 61, 67, 72, 74, 93, 96, 99, 107, 111, 112, 114, 117, 126 a 133 zosúladiť s bodom 23. 8 prílohy LPV).