LP/2016/1062 Zákon o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: UOOU SR (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky)
Pripomienka k: všeobecne
Dátum vytvorenia: 05.01.2017
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V prípade, ak má byť časť údajov registra poskytovateľov zverejňovaná, napr. na webovej stránke, je nevyhnutné, aby podmienky a rozsah zverejňovania boli stanovené v zákone. Odôvodnenie:

Z ustanovenia § 10 ods. 2 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov vyplýva, že spracúvané osobné údaje možno z informačného systému poskytnúť, sprístupniť alebo zverejniť len vtedy, ak osobitný zákon ustanovuje účel poskytovania, sprístupňovania alebo zverejňovania, zoznam osobných údajov, ktoré možno poskytnúť, sprístupniť alebo zverejniť, ako aj tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú, prípadne okruh príjemcov, ktorým sa osobné údaje sprístupňujú.