LP/2016/1062 Zákon o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Pripomienka k: § 5 ods. 4
Dátum vytvorenia: 05.01.2017
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
1. Slová ,,pri realizácii" odporúčame nahradiť slovami ,,na úhradu". 
2. Odporúčame posúdiť súlad navrhovaného ustanovenia so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a uviesť vysvetlenie navrhovanej právnej úpravy v osobitnej časti dôvodovej správy.

Odôvodnenie:
Legislatívne pripomienky.